[หน้าแรก] [เหตุแห่งความสงสัย] [ พุทธโบราณสถาน][ ภูมิศาสตร์][ พุทธสถาปัตยกรรม][ วิถีชีวิตในสมัยพุทธกาล]

[ ภาษาสมัยพุทธกาล][ขนบธรรมเนียมประเพณี][ ตำนาน/งศาวดาร][ ข้อสังเกตเพิ่มเติม]

 

engixon

 ผู้เข้าอ่านตั้งแต่เมษายน 2022 web counter

หลังจากอ่านหน้านี้แล้ว ท่านเห็นด้วยกับข้อมูลหรือไม่โปรดโหวตและดูผลการสำรวจ คลิ้ก ที่ POLLBAGEL

โหวตภาษาไทย

click2

ดูผลโหวต prevoteresult

 

โดยรวม ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า พระพุทธอุบัติภูมิไม่ได้อยู่ในอินเดียหรือเนปาล แต่อยู่ในสุวรรณภูมิ คือ ไทย ลาว เขมร พม่า และมอญ?

 

Webmaster: chaiyongusc@gmail.com
Updated: March 4, 2022

 

              


ความสงสัยในฐานะชาวพุทธต่อข้ออ้างที่ว่า พระพุทธเจ้าเป็นแขกเกิดในอินเดียหรือเนปาล

นฐานะเป็นชาวพุทธ มีข้อสงสัย ประการ ๑๐ คือ

ประการที่ ๑ เจ้าชายสุทโธทนและเจ้าหญิงสิริมหามายา ทรงอภิเษกสมรสแบบ "วิวาหมงคล" คือฝ่ายชายไปสู่ขอฝ่ายหญิง มิใช่ "อาวาหมงคล" ที่ฝ่ายหญิงไปสู่ขอฝ่ายชายตามประเพณีอินเดีย

ประการที่ ๒ หลวงพ่อปุณณเถระ เมื่อท่านปรินิพพาน ญาติโยมท่านจัดการงานศพอย่างไร ข้อ ก. เผาเก็นกระดูก สร้างเจดีย์เก็บไว้ที่วัด บางส่วนใส่โกษบ์นำกลับมาบูชาที่บ้าน หรือ ข้อ ข. เผาแล้วโยนศพลงแม่น้ำเพื่อล้าตามล้างบาป คำตอบคือ ข้อ ก. แบบไทย ไม่ใช่ ข้อ ข. แบบอินเดีย

ประการที่ ๓ ทำไมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปรากฎในพระไตรปิฎก จึงตรงกับของชาวไทย ลาว เขมร พม่า และมอญ เช่น แกงอ่อม โดยเฉพาะแกงอ่อมปลาดุก ใบย่านาง และพืช ๒๖๔ ชนิดจึงเป็นพืชที่พบเห็นในเมืองไทย ฐาน (ส่มในวัด) จึงตรงกับมี่ปรากฎในภาคอิสาน ฯลฯ

ประการที่ ๔ ทำไมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปรากฎในพระไตรปิฎก จึงตรงกับของชาวไทย ลาว เขมร พม่า และมอญ เช่น แกงอ่อม โดยเฉพาะแกงอ่อมปลาดุก ใบย่านาง และพืช ๒๖๔ ชนิดจึงเป็นพืชที่พบเห็นในเมืองไทย ฐาน (ส่มในวัด) จึงตรงกับมี่ปรากฎในภาคอิสาน ฯลฯ***

ประการที่ ๕ ภาษาอิสานภาษาเหนือและภาษาบาลี มีการใช้ควบคู่กัน เช่น แก่นสาร คุณประโยชน์ จิตใจ ฯลฯ และมีลีลาเหมือนกัน

ประการที่ ๖ ทำไมระยะทางและทิศทางระหว่างเมืองตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกตรงกับระยะทางและทิศทางระหว่างเมืองในประเทศไทย ไม่ตรงกับระยะทางและทิศทางระหว่างเมืองในอินเดีย เช่น สาวัตถึห่างจากเมืองสาเกต (จังหวัดร้อยเอ็ด) ๗ โยชน์ สาเกตห่างจากโกสัมพี ๖ โยชน์ และโกสัมพีห่างจากสาวัตถึ ๓ โยขน์

ประการที่ ๗ ทำไมมีเมืองราชครฤห์ในประเทศไทย คือ นครไทยเทศ ที่กษัตริยพระองค์หนึ่งชื้อ เทวกาล ทรงอนุญาตให้โอรสองค์สุดท้องชื้อเจ้าชายสิงหนวัติกุมาร พร้อมด้วยบริวารหนึ่งแสนครอบคัว เดินทางปฃปทิศอาคเนย์คือตะวันออกเฉียงเหนือและสร้างเมืองใหม่คือ นาคพันธสิงหนวัติโยนกเชียงแสน คือ เชียงรายในปัจจุบัน นครไทยเทศ หรือเชียงใหม่มีภูเขาล้อมรอบ ๕ ลูก และที่ซ้ำชื่อกัน ๑ ลูก คือ เวภารบรรบตที่อำเภอแม่ริม ที่ตั้งพระพุทธบาทสี่รอย และเป็นที่ปฐมสังคายนาพระไตรปิฎกที่สัตตบรรณคูหา คือถ้ำเชียงดาว

ประการที่ ๘ ทำไมช่างสิบหมู่ มีเฉพาะในไทย ลาว เขมร พม่า มอญ ไม่มีในอินเดีย พุทธศิลป์และพุทธสถาปัตยกรรมในไทยจึงประณีต ส่วนในอินเดียหบาบกระด้าง

ประการที่ ๙ ภูมิศาสตร์และภูมิประเทศตามที่ปรากฎในพระไตรปิฎกตรงกับประเทศไทย ลาว เขมร พม่า และมอญ ตั้งอยู่ในเขตมรสุม มี ๓ ฤดู โดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษาที่ฝนตกชุก แต่เนปาล และตักกิสาของแขกตั้งอยู่ในแถบหนาว มีสี่ฤดู จึงไม่ควรมีปราสาทสามฤดู เมืองพาราณสีทางใต้ติดปราจิณปุระ แต่เมืองบานาเรสของอินเดีย ไม่มีเมืองปราจีณปุระ

ประการที่ ๑๐ ทำไมพงศาวดารและตำนานไทย จึงบรรจุเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้งองค์ปฐม คือ พระพุทธชินราช และในภัทรกัปป์ มีบันทึกเกี่ยวกับพระพุทธกกุสันโะ พระพุทธโกนาคม พระพุทธกัสสปะ และพระพุทธโคดม

โครงการวิจัย "พระพุทธอุบัติภูมิ" โปรดคลิก Research Proposal


 

AinyanoPikkhu

ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์  (อดีตพระอภิญญาโณภิกขุ วัดป่ากุง จังหวัดร้อยเอ็ดของหลวงปู่ศรี)  ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ หนึ่งในกลุ่มผู้นำการฟื้นคติเกี่ยวกับพุทธอุบัติภูมิ


 

โปรดดูภาพถ่าย

 

  จารึกวัดศรีชุมแสดงว่า ปาตาลีบุตรและแม่น้ำอโนมานทีอยู่ห่างจากสุโขทัยเพียง ๒-๓ คืน

  พระเจ้าอโศกแห่งอินเดีย (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๖๙ หลังสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๓๕ สิ้นพระชนม์ พ.ศ. ๓๐๑) เป็นคนละองค์กับพระเจ้าอโศกไทย (สิ้นพระชนม์ พ.ศ. ๒๕๙)

  เมืองระแวกของพระเจ้าอโศก 

  เสาหินพระเจ้าอโศกอินเดียไม่ได้กล่าวถึงการสังคายนาพระไตรปิฎก

 การเดินทางสู่สุวัณณภูมิของคณะสงฆ์จีน (พระถังซัมจั๋งและสมณะงี่เจ็ง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Webmaster: chaiyong@buddhabirthplace.com; chaiyongusc@gmail.com

                                         

Nedstat Basic - Free web site statistics