โปรดคลิ้กเพื่ออ่านข้อมูลและเหตุผลที่ขัดแย้งกันระหว่างข้อมูลที่พบในพระไตรปิฎก คัมภีร์โบราณและจารึกกับที่พบในประเทศอินเดีย/เนปาล

 

[เหตุแห่งความสงสัย]

[พุทธโบราณสถาน]

[ภูมิศาสตร์]

[พุทธสถาปัตยกรรม]

[ วิถีชีวิตในสมัยพุทธกาล]

[ ภาษาสมัยพุทธกาล]

 <<<[หน้าบ้าน]

[ ขนบธรรมเนียมประเพณี]

[ ตำนาน/งศาวดาร]

[ ข้อสังเกตเพิ่มเติม]

<<<[หน้าแรกภาษาไทย]

 


 

ปลาน้ำจืดในแม่น้ำตงคา เป็นปลาที่อยู่ในประเทศไทย-ลาว (โดยคุณเอกอิสโร)

สิ่งที่นักประวัติศาสตร์และโบราณคดีไม่มี

มาช่วยกันค้นหาเมือง ระแวกของพระเจ้าอโศกมหาราชกันครับ

ขอโมทนากับหลวงพี่ชัยวัฒน์ที่ได้ทำเรื่องเข้าใจผิดให้เข้าใจถูก ว่าด้วย กเบื้องจาร

พระเจ้าอโศกมหาราชที่อินเดียไม่ได้เป็นเจ้าภาพสังคายนาพระไตรปิฎก

สถานที่ที่ควรจะได้ไป ค้นหาหลักฐานสำคัญในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช

  ปฐมเหตุที่แท้แห่งความสงสัยที่นำไปสู่การศึกษาเรื่องพุทธอุบัติภูมิในประเทศไทย

 พุทธอุบัติภูมิอยู่ที่ประเทศไทย...ชมพูทวีปก็อยู่ที่ประเทศไทย

  ข้าพเจ้าเขียนแผนที่ประเทศไทยในสมัยพุทธกาลได้อย่างไร?

 น่าเสียดายที่โปรเฟสเซอร์ชาวตะวันตกไม่สอนให้คนไทยอ่านคัมภีร์"สังคีติยวงศ์"

  ข้อสันนิษฐานที่มาของชื่อประเทศไทยจากพินัยกรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  บทบันทึก ธรรมสัญจร ครั้งที่ ๑ สู่แดนปรินิพพานเนื่องในวันวิสาขปุณณมี

 รับฟังทุกความเห็นที่ e-mail add. ekkissaro_w@yahoo.com

 

 


Updated:  October 2003

Webmaster: chaiyong@iname.com