ประมวลภาพถ่ายเอกสารสำคัญที่แสดงว่า ชมพูทวีปอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิ

หลักฐานใน "สังคีติยวงศ์" ที่แสดงว่า ชมพูทวีปอยู่ในสุวรรณภูมิ

  [เหตุแห่งความสงสัย] [ พุทธโบราณสถาน][ ภูมิศาสตร์][ พุทธสถาปัตยกรรม][ วิถีชีวิตในสมัยพุทธกาล][ ภาษาสมัยพุทธกาล]

<<<[หน้าบ้าน] [ ขนบธรรมเนียมประเ

 

พณี][ ตำนาน/งศาวดาร][ ข้อสังเกตเพิ่มเติม] <<<[หน้าแรกภาษาไทย]

 
หลักฐานเอกสาร # พระโมคลีบุตรเถระส่งพระภิกษุไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน  หน้า ๕๖-๖๑ ได้ส่งพระมัชฌัตติกเภระ ไปยังเมือง "กัสมีร" ใน "คันธารราษฎ์" (คันธารราฐ) ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ชาวอินเดียทึกทักเอาว่า เป็น Kashmir จึงระบุว่า คันธาระ อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย แต่ไม่ดูบริบทว่า กัสมีร เป็นเมืองที่อยู่ใกล้ทะเล และข้างล่างเป็นนาคพิภพ

    หลักฐานเอกสาร # โดยบัญชาพระโมคลีดิสบุตรเถระ
พระมหินทเถระได้เดินทางไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในศรีลังกา
และได้ตรัสบอกพระเจ้าเดวัมปิยทัสสีว่า
พระพุทธศาสนารุ่งเรืองในชมพูทวีป

หลักฐานเอกสาร # พระสังฆอมิตตาเถรี ทรงนำกิ่งโพธิ์ไปประดิษฐาน

ณ ศรีลังกา โดยส่งไปทางเรือจากปาตาลีบุตร ส่วนพระเถรีเดินทางผ่านดงพระยาไฟ

ลักฐานเอกสาร #  พระพุทธโฆษาจารย์กับพระพุทธทัตไปแปลพระไตรปิฏก

จากภาษาสิงหลแล้วนำพระธาตุมาประดิษฐานไว้ในชมพูทวีป

   หลักฐานเอกสาร # ที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วทั้ง ๔ คือ ไตรทสปุระ (ดาวดึงส์)

นาคพิภพ คันธารวิสัย และเกาะลังกา (ไม่มีระบุว่า มีพระเขี้ยวแก้วอยู่ในเมืองจีน)

หลักฐานเอกสาร # ๖  หลักฐานยืนยันว่า คำว่า "ปัฏฏนะ" หมายถึงท่าเรือ เช่น ท่าปัฏฏนะของปาตาลีบุตร ซึ่งทำให้พวกอินเดียและฝรั่งทึกทักเอาว่า เมือง Patna ของอินเดีย คือ ปาตาลีบุตร

#7หลักฐานเอกสาร #  ข้อความที่บ่งบอกชัดเจนว่า สยามประเทศอยู่ในชมพูทวีป