[เหตุแห่งความสงสัย] [พุทธโบราณสถาน][ ภูมิศาสตร์] [พุทธสถาปัตยกรรม][วิถีชีวิตในสมัยพุทธกาล] [ [ภาษาสมัยพุทธกาล] [ขนบธรรมเนียมประเพณี] [ตำนาน/พงศาวดาร][ข้อสังเกตเพิ่มเติม][หน้าบ้าน]

 

 

 

 

Home: กลับหน้าแรก] [ การศึกษา ][ ธรรมะกับชีวิต ][ เศรษฐกิจและการเมือง ][ พระพุทธอุบัติภูมิ ] [ 50 ผลงานสร้างสรรค์ให้ มสธ. ][ ประวัติและผลงาน ]

 

 

www.drchaiyongfoundation.com

 

 

  [HOME:] [PRODUCTS: DONATION PROJECTS] [PRICES OF DONATIONS] [PAYMENT GATEWAYS AND CHANNELS]

 

 

เว้ปไซต์นี้ เสนอผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของระพุทธศาสนาซึ่งทั่วโลกหลงผิดว่า อยู่ในอินเดียหรือเนปาล ผลการวิจัยตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ยืนยันว่า พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพานในดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน

This website presents the results of documentary research on the birthplace of God Puttha (Lord Buddha) which misled the whole world that Buddhism was originated in India and Nepal. The 20 years studies reveal that Buddha and his disciples were born in the present land of Thailand.

 

โปรดคลิ้กเพื่อศึกษารายละเอียด

Click for Details here.

 

 

 

 

 

 

 

Updated:  March 2022

 

 

เว้ปไซต์นี้ เสนอประวัติและผลงานของศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ (คนที่ ๒ สาขาการศึกษา) อดีตผู้เชี่ยวชาญ UNESCO/UNDP หนึ่งในผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสโขทัยธรรมาธิราช

 This website presents curriculum vitae, education, work experiences, and views of Dr.Chaiyong Brahmawong, the  second educator who was appointed Classs 11 Professorship in the Field of Education in Thailand. Dr.Brahmawong was a former UNESCO/UNDP consultant and one of the founders of Sukhothai Thammathirat Open Universiy in Thailand.

 

โปรดคลิ้กเพื่อศึกษารายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว้ปไซต์นี้ เสนออุดมการณ์ (ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ) จุดมุ่งหมาย นโยบายของ

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

This Website presents the ideology (corporate philosophy. mission, vision, and commitments of

Professor Dr. Chaiyong Brahmawong Foundation

Click to visit the Website:

 

Webmaster:

Dr. Chaiyong Brahmawong (chaiyongusc@gmail.com)

Created: February 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สรุปรายงายฉบับย่อ ภาษาไทย  Summary of Finding   ENGLISH